THIRRJE PËR SHKRIME HULUMTUESE – GAZETARË INDIVIDUALË

 • Shqip
 • English
 • Demokracia dhe gazetaria cilësore janë nën presion të vazhdueshëm. Nga njëra anë, gjithnjë e më shumë linjat editoriale të redaksive po mjegullohen për shkak të interesave financiare të drejtuesve të mediave, dhe çensura dhe autoçensura kanë limituar zërin e gazetarëve. Nga ana tjetër, informacioni i besueshëm lokal – i nevojshëm për të marrë vendime cilësore dhe të informuara – nuk është i disponueshëm, sepse institucionet ose nuk janë të gatshëm të sigurojnë informacion publik dhe janë jo bashkëpunues.

  Qëllimi i projektit

  Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të mbrojë demokracinë përmes forcimit të rolit mbikëqyrës të gazetarëve në promovimin e parimit demokratik të lirisë së shtypit dhe forcimin e rolit të këtij të fundit si avokat për një transparencë dhe llogaridhënie më të lartë të qeverisë.

  Në mënyrë që të arrihet qëllimi i përgjithshëm, projekti do të zbatohet nën Objektivat Specifike (OS) të lidhura me aktivitetet e projektit:

  OS1. Zhvillimi i një platforme të sigurtë për gazetarët që prodhojnë përmbajtje të pavarur hulumtuese, që ekspozon abuzimet, korrupsionin dhe krimin dhe rrit transparencën institucionale në Shqipëri.

  OS2. Rritja e sasisë dhe cilësisë së përmbajtjes etike gazetareske, përmes forcimit të profesionistëve të medias dhe rritjes së përgjegjësisë së qeverisë përmes prodhimeve të pavarura dhe të thelluara mediatike.

  OS3. Të rrisë ndërgjegjësimin dhe të rrisë mirëkuptimin qytetar tek publiku i gjerë mbi çështjet e korrupsionit dhe pasojat e tyre në jetesën e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë.

  Financimi

  Ky projekt financohet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, përmes një bashkëpunimi të Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore, Institutit Shqiptar të Medias dhe Qendrës FOL.

  Përmes kësaj thirrje për propozime, Partnerët synojnë të rrisin kapacitetet profesionale të gazetarëve lokalë dhe rajonalë për të prodhuar rezultate cilësore në gazetari dhe media në fushën e gazetarisë hulumtuese, përmes një skeme financuese në të cilën, gazetarëve individualë, grupeve të gazetarëve, Organizatave Jo-Fitimprurëse dhe Mediave do t’u jepen mundësi financiare për të hartuar, ndërtuar dhe publikuar produkte në kategoritë e mëposhtme:

  • Printime, radio, TV dhe prodhime në internet që përfshijnë seri artikujsh hulumtues, histori artistike, të botuara dhe / ose të transmetuara;
  • Prodhime të reja multimediale duke përfshirë qasje inovative dixhitale, të botuara dhe / ose të transmetuara;
  • Dokumentarë, filma dokudramë dhe TV (me një seri ose serialë) të destinuara kryesisht për transmetim audio-vizual, të botuar dhe / ose të transmetuar.

  TEMAT E PRANUESHME PËR THIRRJEN PËR GAZETARË INDIVIDUALË

  Kjo thirrje për interes pranon propozime për raportime hulumtuese për temat me interes publik në lidhje me situatën aktuale në Shqipëri (por jo të kufizuara) në:

  – Sundimin e ligjit me fokus të veçantë në reformën në drejtësi;

  – Luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar;

  – Organizatat kriminale, krimin e organizuar dhe efektin e tij në shoqërinë e gjerë;

  – Administratën publike dhe menaxhimi i financave publike;

  – Të drejtat e njeriut;

  – Bujqësinë dhe siguria ushqimore;

  – Degradimin / mbrojtja e mjedisit;

  – Konkurrencën;

  – Kujdesin shëndetësor;

  – Përfshirjen sociale;

  – Edukimin;

  – Raste korrupsioni ose abuzimi me postin publik në administratën qendrore dhe vendore;

  – Favorizim, nepotizëm ose mungesë transparence në marrëdhënie të ndryshme kontraktuale;

  – Kontratat me negocim ose tenderat me vetëm një konkurrent efektiv;

  – Ekzekutim i punëve publike para bërjes së tenderit dhe zhvillimi i proceseve tenderuse në formë fiktive;

  – Keqmenaxhim i burimeve natyrore ose pronave publike;

  – Keqmenaxhim i burimeve dhe aseteve financiare publike;

  – Ndryshime jo transparente/pa procedurë në administratën lokale dhe qendrore;

  – Etj.

  Udhëzime për aplikim

  Aplikimi është i hapur për të gjithë gazetarët profesionistë në Shqipëri, të cilët janë të punësuar pranë një media apo në profesion të lirë, si dhe çdo pale të interesuar në gazetarinë hulumtuese.

  Sipas rastit, Bordi Editorial i projektit do të publikojë thirrje tematike për propozime, të cilat do t’i nënshtrohen të njëjtës procedurë të aplikimit dhe vlerësimit.

  Gazetarët individualë mund të aplikojnë nën dy nga skemat e financimit:

  1. Grantet për Gazetarët Individual (Përmes këtij loti, skema parashikon mbështetje për deri në 30 gazetarë / artikuj në shumën prej 1,300.00 USD (bruto), e cila do t’u paguhet gazetarëve në momentin e paraqitjes së artikullit dhe miratimit përfundimtar nga Oficeri i Përputhshmërisë, për botim në platformë.); dhe
  2. Grante për Gazetarë Individualë për Artikuj, përfshirë Elemente Multimedia (Përmes këtij loti, skema parashikon mbështetje për deri në 25 gazetarë / histori në shumën prej 1,500,00 USD (bruto), e cila do t’u paguhet gazetarëve në momentin e paraqitjes së artikullit dhe miratimit përfundimtar nga Oficeri i Përputhshmërisë, për botim në platformë.)a) Për aplikim si gazetar individual për shkrim hulumtues PA elemente multimedia, shkarkoni formatin e mëposhtëm të propozimit, dhe paraqiteni atë pranë adresës [email protected], me titull email (Emer+Mbiemer_Titull Propozimi_PEM)

  Formular Aplikimi Shkrim i Thjeshtë

  b) Për aplikim si gazetar individual për shkrim hulumtues ME elemente multimedia (video shoqëruese), shkarkoni formatin e mëposhtëm të propozimit, dhe paraqiteni atë pranë adresës [email protected], me titull email (Emer+Mbiemer_Titull Propozimi_MEM)

  Formular Aplikimi Shkrim me Elementë Multimedia

  Aplikimet mund të dorëzohen në çdo kohë pas botimit të kësaj thirrje për propozime. Çdo fund muaji, Bordi Editorial do të mblidhet dhe do të shqyrtojë propozimet e paraqitura para datës 18 të muajit. Propozimet e paraqitura pas kësaj date do të shqyrtohen në Takimin Vijues të Bordit.

  Ju lutemi, ti kushtoni vëmendje të veçantë (mbi kriteret e vlerësimit dhe kushtet e dorëzimit të produktit) Udhëzuesit Editorial dhe Vizual të Platformës, të cilat do të jenë të detyrueshme për të gjitha propozimet e pranuara, të gjendshme më poshtme:

  Udhëzuesi Editorial

  Udhëzuesi Vizual

  5 Comments

  Lini një Përgjigje

  Adresa juaj email s’do të bëhet publike.