Kushtet e Privatësisë/Privacy Policy

Albanian

Parimet tona

Partnerët në iniciativën Investigative Network Albania janë organizata jofitimprurëse të cilat përmes platformës INA Media prodhojnë gazetari në interes të publikut. Kjo është politika jonë e privatësisë për faqen tonë të internetit dhe për shërbimet tona të tjera, të cilat përfshijnë praninë tonë në mediat sociale.

Ne përdorim të dhëna për të gjetur dhe për të treguar histori dhe për të mbajtur institucionet përkatëse në përgjegjësi, por gjithashtu kuptojmë se kemi detyrime etike dhe ligjore për të mbrojtur çdo të dhënë që mbledhim nga individët.

Kjo është arsyeja pse ne duam të sigurohemi se jemi të qartë me të gjithë mbështetësit, miqtë dhe financuesit tanë se si i përdorim dhe mbrojmë të dhënat që ndani me ne.

Si e mbrojmë privatësinë tuaj

Ne bëjmë çmos për të mbrojtur privatësinë tuaj duke përdorur masa sigurie. Kjo do të thotë:

 • Ne sigurohemi që kemi instaluar masa sigurie për të mbrojtur informacionin e kufizuar që kemi për ju.
 • Ne do të mbledhim dhe përdorim të dhënat individuale të përdoruesit vetëm nëse kemi lejen tuaj eksplicite për ta bërë këtë.
 • Ne do të përdorim vetëm informacionin personal për qëllimet për të cilat është mbledhur. Ne kemi sisteme të vendosura në mënyrë që të dimë pse mbajmë informacione, çfarë po mbahet dhe do të kërkojmë pëlqimin tuaj për të mbajtur të dhënat përkatëse.
 • Nëse e fshijmë informacionin e mbledhur, do ta bëjmë në mënyrë të sigurtë.
 • Faqja jonë është e aksesueshme përmes internetit. Pra, nëse postoni komente, njerëzit e tjerë mund t’i shohin ato.
 • Ne kurrë nuk i shesim të dhënat tuaja personale askujt dhe nuk i përdorim të dhënat tuaja për qëllime komerciale.

Çfarë të dhënash mbledhim

Informacioni që mbledhim nga shumica e përdoruesve është shumë i kufizuar.

Ne mbledhim informacione për të na ndihmuar të përmirësojmë gazetarinë tonë në formën e analitikës anonime që mat shtrirjen, angazhimin, vendndodhjen dhe metrika të tjera.

Më poshtë është një auditim gjithëpërfshirës i llojeve më të detajuara të të dhënave që mbledhim nga anëtarët e publikut, çfarë bëjmë me to dhe si i mbrojmë.

Aplikantët për pozicione të hapura

Informacioni nga kandidatët e mundshëm zakonisht merret me email. Kandidatët që jemi të interesuar t’i takojmë për një rol/intervistë zakonisht do të përcjellin CV-në e tyre dhe mund të pritet që ky dokument të shpërndahet midis anëtarëve të stafit tone, që do të përfshihen në procesin e rekrutimit. Pas procesit të rekrutimit, informacioni i një kandidati do të ruhet zyrtarisht dhe do të zhvendoset në dosjen e tij të personelit, nëse ai bëhet anëtar i stafit. Kur aplikimet janë të pasuksesshme, informacioni i një kandidati ose fshihet ose arkivohet në mënyrë të sigurtë dhe mbahet në dosje për një periudhë të arsyeshme kohore, nëse besojmë se mund të lindë një vend vakant i përshtatshëm për atë individ në të ardhmen e afërt.

Aplikantët për asistencë financiare

Informacioni nga aplikantët e mundshëm zakonisht merret me email. Ky informacion administrohet në mënyrë të brendshme nga stafi administrative i projektit dhe Bordi Editorial i INA Media, me qëllim vlerësimin e aplikimeve dhe vendimmarjen përkatëse mbi to. Pas procesit të vlerësimit dhe vendimmarrjes, informacioni i një aplikanti do të ruhet zyrtarisht dhe do të zhvendoset në dosjen e tij presonale, nëse propozimi i paraqitur miratohet nga Bordi Editorial. Kur aplikimet janë të pasuksesshme, informacioni i një aplikanti ose fshihet ose arkivohet në mënyrë të sigurtë dhe mbahet në dosje për një periudhë të arsyeshme kohore, për sa kohë shihet e nevojshme për efekt të prorgamit.

Partnerët 

Ne mbajmë të dhëna personale shumë të kufizuara për partnerët publikues të mëparshëm dhe aktualë të Partneritetit; informacioni i mbajtur përfshin sa vijon:

Pika kryesore e kontaktit me ACQJ duke përfshirë emrin, emailin dhe numrat e kontaktit.

Ky informacion përdoret për të siguruar që ne jemi në gjendje të komunikojmë në mënyrë efektive me partnerët tanë në mënyrë që të sigurohemi që detyrimet tona me ta janë përmbushur tërësisht.

Listat e Emaileve/Kontakteve

Ne mbajmë informacione për këdo që na ka kontaktuar për qëllime bashkëpunimi. Informacioni i mbajtur përfshin sa vijon:

 • Emri i plotë
 • Adresa e emailit personal/biznesi
 • Analiza rreth sjelljes (d.m.th. sa herë na kanë kontaktuar)

Stafi dhe të dhënat personale

Si pjesë e punës së tyre, punonjësit tanë mbledhin të dhëna dhe informacione nga burime të ndryshme për qëllime kërkimi dhe zhvillimi gazetaresk. Ky informacion do të arkivohet pas një periudhe të përshtatshme.

Me kë e ndajmë informacionin

Ne nuk i ndajmë të dhënat e anëtarëve apo partnerëve me pale të treta përtej Partnerëve në iniciativë, me përjashtim të rasteve të parashikuara në ligj, por i ndajmë ato mes ekipit tonë. Aty ku ne emërojmë individë si mbështetës në faqen tonë të internetit, ne e bëjmë këtë sepse ata individë kanë pranuar në mënyrë eksplicite që të identifikohen në atë mënyrë si pjesë e plotësimit të formularit të anëtarësimit të tyre.

Përdorimi i cookies

Ne vendosim një numër rreptësisht të kufizuar të cookie-ve kur dikush viziton faqen e internetit të Investigative Network Albania.

Analiza e të dhënave

Për arsye statistikore, ne përdorim Google Analytics për të gjurmuar sa përdorues kemi dhe sa shpesh na vizitojnë. Ne mbledhim informacione që listojnë se cilat nga faqet tona vizitohen më shpesh, kur dhe nga cilat vende.

Ne përdorim gjithashtu Twitter Analytics dhe Facebook Insights për të gjurmuar përdoruesit e anonimizuar në të njëjtën mënyrë. Ne gjithashtu postojmë videot tona në YouTube dhe publikime në Instagram, por nuk mbledhim të dhëna nga këto platforma. Përdoruesit mund t’i referohen kushteve të tyre të shërbimit për të parë cilësimet e tyre të privatësisë.

 

English

Our principles

The Partners in the Investigative Network Albania initiative are not-for-profit organizations which through the INA Media platform produce journalism in the public interest. This is our privacy policy for our website and our other services, which include our presence on social media.

We use data to find and tell stories, and hold power to account, but we also understand that we have ethical and legal obligations to protect any data that we collect from individuals.

That’s why we want to make sure we’re clear with all of our supporters, friends and funders how we use and protect the data you share with us.

How we protect your privacy

We do our best to protect your privacy by using security measures. This means:

 • We make sure that we have installed security measures to protect the limited information we have about you.
 • We will collect and use individual user details only if we have your permission to do so.
 • We will only use personal information for the purposes for which it was collected. We will have systems in place so that we know why we are holding information, what is being held and we will ask your consent to hold the data.
 • If we delete it we will do so securely.
 • Our site is accessible through the internet. So if you post comments, other people can see them.
 • We never sell your personal details to anyone and do not use your data commercially.

What we collect from you

The information we collect from most users is very limited.

We collect information to help us improve our journalism in the form of anonymized analytics measuring reach, engagement, location and other metrics.

Below is a comprehensive audit of the more detailed kinds of data we collect from members of the public, what we do with it and how we protect it.

Job applicants

Information from prospective candidates is usually received via email. Candidates we are interested in reviewing for a role/interview will usually have their CV downloaded and can expect that document to be circulated amongst members of our staff who will be involved in the recruitment process. After the recruitment process a candidate’s information will either be formally saved and moved into their personnel file if they become a staff member. Where applications are unsuccessful, a candidate’s information is either deleted or securely archived and kept on file for a reasonable period of time if we believe that a suitable vacancy for that individual may arise in the near future.

Applicants for financial assistance

Information from potential applicants is usually obtained by email. This information is administered internally by the project administrative staff and the Editorial Board of INA Media, in order to evaluate applications and make relevant decisions on them. Following the evaluation and decision-making process, an applicant’s information will be formally retained and moved to his/her personal file, if the submitted proposal is approved by the Editorial Board. When applications are unsuccessful, an applicant’s information is either safely deleted or archived and kept on file for a reasonable period of time, for as long as is deemed necessary for the effect of the program.

Partners

We hold very limited personal data about previous and current publishing partners of ACQJ; information held includes the following:

ACQJ main point of contact including name, email and contact numbers.

This information is used to ensure that we are able to communicate effectively with our publishing partners in order to ensure that our contracts with them are fulfilled.

Mailing Lists

We hold information on anyone that has contacted us for purposes of cooperation. The information held on them includes the following:

 • Full name
 • Personal/business email address
 • Analytics about behavior (i.e. how many times they have contacted us)

Staff and Personal Data

As part of their job our employees, collect data and information from various sources for journalistic research and development purposes. This information will be archived after an appropriate period.

Who we share it with

We do not share member, or partner data externally with the exception of the cases obliged by law, but we do share it among our team. Where we name individuals as supporters on our website, we do so because those individuals have explicitly consented to be identified in that way as part of filling in their membership form.

Use of cookies

We set a strictly limited number of cookies when someone visits the ACQJ website. 

Analytics

For statistical reasons, we use Google Analytics to track how many users we have and how often they visit us. We collect information listing which of our pages are most frequently visited, when and from which countries.

We also use Twitter Analytics and Facebook Insights to track anonymized users in the same way. We also post our videos on YouTube and publications on Instagram, but do not collect data from these platforms. Users can refer to their terms of service to look at their privacy settings.