Na Kontakto/Contact Us

Albanian

 

Informacion i pergjithshëm

Email: [email protected] 

Korrigjime dhe ndryshime

Nëse shihni diçka në një artikull të Investigative Network Albania që mendoni se është e pasaktë, ju lutemi na kontaktoni në [email protected] 

Pyetje mediatike

Dërgojini me email Koordinatorëve tanë Rea Cikali dhe Laura Doko në [email protected] dhe [email protected] 

 

Enlgish

General information

Email: [email protected]

Corrections and amendments

If you see something in an Investigative Network Albania story that you think is incorrect, please contact us at [email protected] 

Media inquiries

Email our Coordinators Rea Cikali and Laura Doko at [email protected] and [email protected]